Количка

0 артикула

Условия за ползване


ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ


Внимание: ЗА ДЪРЖАВИ, РАЗЛИЧНИ ОТ БЪЛГАРИЯ - МИНИМАЛНОТО ПОРЪЧАНО КОЛИЧЕСТВО СТОКИ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКАТА ПЛАТФОРМА www.klimatik.bg/ С ЕДНА ПОРЪЧКА, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОВЕЧЕ ОТ 1000 ЕВРО, ИНАЧЕ ПОРЪЧКАТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМЕ И СТОКИ НЯМА ДА СЕ ИЗПРАЩАТ.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина /www.klimatik.bg /. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „ПОРЪЧКА”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /www.klimatik.bg /, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на /www.klimatik.bg / не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
4. След кликане на бутона „ПОРЪЧКА”, потребителите се съгласяват да закупят избраните стоки, намиращи се в списъка „КОЛИЧКА”. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни или налични в склада на ТЪРГОВЕЦА. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В такъв случай, ако вече е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или поръчка на друга стока/стоки на същата цена.
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.


II. ДОСТАВКА
7. Всички поръчки, постъпили на уебсайта www.klimatik.bg се приемат, обслужват и обработват до 14:00 часа в работните дни (понеделник-петък). Поръчките, постъпили след този час се обработват на следващия работен ден. Потребителят/Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. Ако при подаване на заявката са посочени неверени или сгрешени някой от следните данни за Клиента: адрес; име на лице за контакти; имейл; телефон за връзка, то ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или друго лице подписват придружаващите я документи. За друго лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставката и е на посочения от клиента адрес.
Всяко неполучаване на стоката от страна на потребителят/клиентът (извън случаите описани по-долу в т.8б), се счита за неоснователен отказ от стоката и ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
 В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, това се счита за неоснователен отказ да бъде получена стоката от страна на потребителя/клиента .
При неоснователен отказ Клиентът дължи заплащане на всички такси и разходи свързани с доставката и връщането на стоката.
 В случай на неоснователен отказ от страна на потребителят/клиентът да бъде получена стоката, а тя вече е платена, Търговецът връща разликата между получената сума и разходите (до момента и в бъдеще) направени за въпросната поръчка на стоката.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.


III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката.

Където не е указано, гаранционният срок е 12 месеца и започва да тече от датата на фактурата и важи за фабрични дефекти по вина на производителя и за повреди възникнали при правилна есксплоатация .

Ремонтът се извършва в сервиза на Оторизирана сервизна база (ОСБ).

Гаранционната карта и фактурата за закупуване на стоката се запазва от клиента до изтичане на гаранционния срок.

По време на гаранционния срок, ОСБ се задължава да подменя или да ремонтира части или възли на закупеното оборудване, в случай че не са предизвикани от предвидими и непредвидими външни въздействия, токови удари, или поради неправилна експлоатация или транспортиране на инсталираното оборудване от страна на клиента (при възникнал проблем на електроуред, моля изключете захранването и се обадете на ОСБ).

На гаранция не подлежат: батерии, дистанционното управление, пластмасовите части и филтри.

Срокът за отстраняване на възникналите повреди е до 30 работни дни за София-град, а извън София до 35 работни дни.

Продавачът не поема отговорност за щети възникнали от редовното или нередовното действие на стоката.

Транспортните разходи при липса на дефект се заплаща от клиента.


Гаранцията не се признава в следните случаи:

- След изтичане на гаранционния срок.

-Когато не е спазено някое от условията за съхранение и експлоатация, които са посочени в съпровождащите изделието документи: Ръководство по експлоатация, Инструкция за работа, безопасност, обслужване и др.

-При износване на механични компоненти в процеса на нормална експлоатация на уреда.

-Когато повредата е получена при сътресения, транспортиране, механични или други претоварвания , както и при природни бедствия-форсмажор.

-Когато повредата е получена при при небрежно отношение към стоката, 

-Когато повредата е настъпила вследствие на попадае на външно тяло, действие на агресивна среда или не са полагани елементарни грижи за изделието по време на експолатацията.

-Когато собственникът не може да представи заедно с повреденото изделие попълнена фирмена гаранционна карта и фактура за закупуване.

-Когато серийният номер на изделието е сменен, подправен или заличен.

-Когато е правен опит за отстраняване на дефекта от неоторизирана сервизна база.IV. ЦЕНИ
9. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси и данъци , свързани с износа.
ТЪРГОВЕЦЪТ има право без предварително известие да променя по всяко време цените, сроковете и условия, касаещи продаваните услуги и използването на www.klimatik.bg. Не могат да бъдат променяни цените на вече закупени стоки.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и след попълване на регистрационна форма да поръчва обявените стоки на Интернет магазина /www.klimatik.bg /.
11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според посочения от него начин на плащане в заявката за съответната поръчка.
14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:
•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, при ползване на предоставяните от www.klimatik.bg услуги;
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /www.klimatik.bg / в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
14а. При поръчка, Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.
14б. Клиентът отпечатва и задържа копие от поръчката за бъдещи справки.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
15. ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
16. ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на /www.klimatik.bg /.  
17. ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /www.klimatik.bg /.
17а. ТЪРГОВЕЦА  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
18. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
19 ТЪРГОВЕЦА  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес cclima@abv.bg. ТЪРГОВЕЦА  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
21. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА  
22. ТЪРГОВЕЦА  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

23 ТЪРГОВЕЦА  предлага на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
23а ТЪРГОВЕЦА  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.


VIII. ИЗМЕНЕНИЯ
24 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА  , което му дава право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. В случай, че Потребителя заяви преди изпращане на стоката, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.
IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ
25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /www.klimatik.bg / на своя компютър.
26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
27. Интернет магазина  /www.klimatik.bg / е собственост на ТЪРГОВЕЦА т.е. на:
Центро-Клима ООД
ИН ДДС: BG831349157
Адрес: София 1000, ул. Искър №38
тел.: +359 2 983 33 88
e-mail: cclima@abv.bg
.
28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.